ประวัติ สสอ.ปาย

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ในปี พุทธศักราช ๒๔๕๔ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกเลิกการปกครองเมือง เปลี่ยนฐานะ “เมืองปาย” เป็น “อำเภอปาย” และได้แต่งตั้ง หลวงเจริญเขตเขลางค์นคร (สอน สุขุมมินทร์) เป็นนายอำเภอปาย คนแรก ประมาณปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในสมัยของ รองอำมาตย์โทชาญ รังสิยานนท์ เป็นนายอำเภอปายได้มีการจัดตั้งสุขศาลาขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอปาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ถนนราษฎร์ดำรง หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ (ที่ตั้งบ้านพักนายอำเภอปาย ในปัจจุบัน) โดยมีนายทองดำ รัตนประทุม เป็น หมออนามัยประจำสุขศาลา และดำรงตำแหน่งอนามัยอำเภอปาย คนแรก ต่อมาได้มีการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอใหม่ (บ้านพักหลังปัจจุบัน) สุขศาลาอำเภอปาย จึงถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอปาย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารหอประชุมของอำเภอปาย) จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๐๐ สภาพพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอปาย ค่อนข้างคับแคบ สุขศาลาอำเภอปาย จึงได้ย้ายไปก่อสร้างใหม่เป็นสถานีอนามัยอำเภอปาย ณ อาคารเลขที่ ๓๑ ถนนรังสิยานนท์ หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองแพร่ ตำบลเวียงใต้ (ข้างสถานีตำรวจภูธรปาย) และในปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๐๘๕,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นห้าพันบาท) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทดแทน  ประกอบกับพื้นที่เดิมคับแคบ ม่สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารใหม่ตามแบบแปลนเลขที่ ๘๗๓๒ ได้ นายชาลี แสงต่าย สาธารณสุขอำเภอปาย ในขณะนั้นจึงดำเนินการจัดหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ โดยการสนับสนุนของ นายเติมศักดิ์  แสงโชติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ คณะ ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี หัวหิน-ปาย เพื่อหาเงินสมทบจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ในการจัดสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายในปัจจุบัน ณ เลขที่ ๒๐๔ ถนนชัยสงคราม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐

ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง “อนามัยอำเภอ” ในอดีต และตำแหน่ง “สาธารณสุขอำเภอ” ในปัจจุบัน มาแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๘ คน ดังนี้

๑. นายทองดำ                    รัตนประทุม          พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๙๕

๒. นายสันต์                       มโนวงศ์                พ.ศ.๒๔๙๕ – พ.ศ.๒๔๙๗

๓. นายชม                          เปลี่ยนละออ         พ.ศ.๒๔๙๗ – พ.ศ.๒๕๐๐

๔. นายสุธรรม                   สิทธิสุวรรณ          พ.ศ.๒๕๐๐  – พ.ศ.๒๕๐๕

๕. นายประเสริฐ               อุดมพานิชย์          พ.ศ.๒๔๐๕  – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐

๖. นายชาลี                         แสงต่าย                 ๑ สิงหาคม ๒๕๑๐  – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

๗. นายสมจิตต์                   วิชา                         ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๔๕  – ๙ เมษายน ๒๕๔๗

๘. นายเฉลิมชัย                 จารุมณี                  ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗  –  ปัจจุบัน

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ของ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายและหน่วยงานในสังกัด มีดังนี้

๑. รางวัล “ครุฑทองคำ”

มีบุคลากรในสังกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รับ

รางวัล “ครุฑทองคำ”และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น จาก นายกรัฐมนตรี จำนวน ๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑   ได้แก่      นายเฉลิมชัย         จารุมณี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้แก่      นางราตรี               เมธานันทวศิน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้แก่      นายอานนท์          โกฏิคำ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่      นายสุพร                วงศ์ทวีหิรัญกร
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นางจันทร์ทิพย์  มีชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. รางวัลเกียรติยศ อื่น ๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ นายเฉลิมชัย จารุมณี รับประทานรางวัล เข็มทองคำลงยา พระนามาภิไธย
ย่อ สก. ผู้ทำคุณประโยชน์ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นางจันทร์ทิพย์  มีชัย ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสาธารณสุข” ของ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ร่วมกับ มูลนิธิแก้วกัลยาสิกขาลัย รับประทานโล่เกียรติยศ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ

๓.รางวัลสถานีอนามัยดีเด่น

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา ชนะเลิศ การประกวดสถานีอนามัยดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

๔.รางวัลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕

๕.รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปาย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี