ทำเนียบสสอ.ปาย

รูปภาพ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นาย ทองดำ รัตนประทุม พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๙๕
นาย สันต์ มโนวงศ์ พ.ศ.๒๔๙๕ – พ.ศ.๒๔๙๗
นาย ชม เปลี่ยนละออ พ.ศ.๒๔๙๗ – พ.ศ.๒๕๐๕
นาย สุธรรม สิทธิสุวรรณ พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๕
นาย ประเสริฐ อุดมพานิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ – ๓๑ ก.ค.๒๕๑๐
นาย ชาลี แสงต่าย ๑ ส.ค.๒๕๑๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕
นาย สมจิตต์ วิชา ๑๐ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๙ เม.ย. ๒๕๔๗
นาย เฉลิมชัย จารุมณี ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
นางสาวพิมล เกิดมงคล ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน